Guru GhasidasGuru Ghasidas was born on 18th Dec 1756 at Gorodpuri Dham Raipur District. He attended enlightenment and spread the mission of Satnam and Satnam Dharm. His son Balakdas took over his movement and converted majority of people to satnam
DEDICATED TO RAJA + GURU BALAKDAS Mahan Balidani Raja Guru BalakdasMAIN ARCHITECT OF SATNAM MOVEMENT AFTER GURU GHASIDAS IN CHHATTISGARH THE LAND OF DRAVID CULTURE BUDDHIST LAND AND WORKSHOP OF SANT KABIR

ivagat rivavaar idnaaMk 12 jaulaa[- 2015 ko saMQyaa ena TI pI saI saIpt maoM kaya- ko daOrana AaoMkar KuTo ka Aakismak inaQana hao gayaa Aap mahana saamaaijak kaya-kta- va jaanao maanao klaakar qao Aapnao bahujana samaaja mao caotnaa laanao mao ApnaI saarI jaIvana lagaa dI hma Aapko icar ?iNa hO Aapko yaaogadana kao samaaja kBaI nahIM BaUlaogaa hma saba Eawasaumana Aip-t krto hO Wara caoyarmaona svaagat T/sT

sirpur and Giraudpuri visit of Bhilai team (download PDF)

Mr Patre CEO abused at Mahasamund- Satnami on revolt (download PDF)

Aaja sao icantna va ivacaar AiBayaana Sau$ ikyaa jaa rha hO kRpyaa [sa saaPtahik icantna pr Apnaa laoK va ivacaar poSa kroM . [sa saPtah ko ivacaar hO
Aap saBaI buiWjaIvaI vaga- saadr AamaMi~t hO Balidan Diwas Balodabazar

"jaha^ p`oma AaOr Baa[-caara ka Ant haota hO vahI sao saaMp`daiyakta Sau$ haotI hO AaOr jaha^ sao saaMp`daiyakta kI saImaa samaaPt haotI hO vahI sao satnaama ka maaga- p`Sasqa haota hO."

hma C%tIsagaZ maoM samaaja kao baoraojagaarI va Aaiqa-k ivapnnata sao }pr ]zanaa,,,,,, caahto hOM, yaid Aapko, pasa kao[- p`o@TIkla sauJaava, hO tao, hmae Baojao, ,ijanaka sauJaava ]%tma haogaa, AaOr svaIkar kr ilayaa jaayaogaa ]nhoM 5000 $pyaa [naama idyaa jayaogaa, , , , pta calaa hO ik baalakao PlaaMT kao vaodanta Wara band ikyaa jaa rha hO yah Baajapa sarkar kI inakmmaapna AaOr badnaIyatI kao ]jaagar krta hO. hma [sakI inanda krto hOM , , , , , , naagairk AapUit- inagama "naana" GaaoTalaa C%tIsagaZ, rmana sarkar ka AsalaI caohra ]jaagar krta hO. Qaana KrIdI ek AaOr baD,a GaaoTalaa hO ijasamaoM imalaI Bagat sao maNDI mao ibanaa Qaana Aayao hI kraoD,aoM $pyaa Baugatana hao jaata hO AaOr vajana kMkD, p%qar imalaakr pUit- ikyaa jaata hO. @yaa [sa pr kao[- jaaMca haogaa.
"naagapur mao 1 AaOr 2 A@TUbar 14 ko satnaamaI mahaAiQavaoSana ka " pIDIef Da]nalaoD1  pIDIef Da]nalaoD2
Balidan Diwas Balodabazar
Balidan Diwas BalodabazarBalidan Diwas Balodabazar
balaaOdabaajaar maoM 29 maaca- 2015 idna rivavaar kao gau$baalakdasa bailadana idvasa ko Avasar pr p`oma AaOr Baa[-caara ko ilae maha saMklp rOlaI laIflaoT ko ilae yaha^ Da]nalaaoD kroM

satnami mahasabha
bailadana idvasa laIflaoT ko ilae yaha^ Da]nalaaoD kroM
isaK ihndu nahIM hO – maaohna Baagavat Aaresaesa caIf kao ArosT krao
ivaSva ka AnaaoKa saMivaQaana BaartIya saMivaQaana– BaartIya saMivaQaana idvasa   
ivaiDyaao ]plabQa hO
SaaoBaa yaa~a rayapur 16 idsambr 2014 kI ek Jalak

CHHATTISGARH- AT A GLANCE

Chhattisgarh Map    Chhattisgarh on Biodiversity    At A Glannce

Download Pdf
Riddles in Hinduism -Hindi
Riddles in Hinduism- English
Annihilation of Caste
Satguru Sandesh
Satnam Sar
Sadh Satnami
Satnam at Present
Alochana
Revolution
mah%vapUNa- itiqayaa^
gau$ pva- gau$ GaasaIdasa jayaMtI – 18 idsaMbar
gau$ baalakdasa janamaaYTmaI BaadaoM AYTmaI kRYNa pxa º
gau$ baalakdasa bailadana idvasa– 28 maaca-
igaraOdpurI maolaa –falgauna Sau@la pMcamaI sao saPtmaI
nakuladova iZZI jayaMtI –12Ap`ola
BaNDarpurI maolaa – ivajaya dSamaI AiSvana Sau@la
gau$ vandnaa – p`%yaok saaomavaar saMQyaa 7 bajao

NEWS UPDATE- CURRENT EVENTS OF SATNAM MOVEMENT

CURRENT EVENTS 1st and - 2nd Guru Vandana 2016  - VAPCt 2015 ;/   - Last 2014    /    OTHER NEWS - CLICK HERE   /   Guru Balakdas Balidan Diwas 28 to 30 March 2014 – - FOR LEAFLET CLICK HERE

Last year 2013 Activities -- 2013 - 2013A - 2013B - 2013C

maayaa AaOr maulaayama ko AapsaI laD,a[- sao saamaaijak pirvat-na kI lahr pr p`itkula Asar AaOr kaMga`osa kao fayadaÊ yaid yao daonaaoM samaya rhto nahIM sauQaro tao samaya [nhoM sauQaar dogaa

AMbaoDkr Ca~ saMGa ko AQyaxa raohit vaomaulaa kI hOdrabaad ivaSva ivaValaya maoM Aar esa esa ko [Saaro pr Baajapa sarkaar Wara rajanaIitk YaDyaM~ ko tht h%yaa ikyaa gayaa jaao na kovala raYT/Iya Sama- hO varna p`jaatM~ kI h%yaa hO
AaOrMgajaoba ko saaqa satnaamaI saMga`ama ko 336 vaYa- baad p`qama eoithaisak AiKla BaartIya satnaamaI p`itnaIiQa sammaolana saMpnna

jaulaa[- 2012 kao rayapur maoM p`qama C%tIsagaZ, rajyastrIya Da@Tr AaOr [MijainayaraoM ka p`itnaIiQak sammaolana saMpnna

gau$ baalakdasa bailadana idvasa ko saMdBa- mao 31 maacao idna rivavaar kao mauMgaolaI maoM kar maaoTrsaayaikla Wara raYT/vyaapI saMklp rOlaI ka Aayaaojana –saMklp vandnaa ka laIflaoT yaha^ ]plabQa hO.

Other Important Events of Satnam Movement

dilat rajanaIit kI samasyaa AaOr ivaSlaoYaNa 27ma[- 2008 kao BauD,kuD,a isawpIz ka dRSya satnaamaI saaQa BaNDara $knapur kI jaanakarI

28th March 09 Guru Balakdas Balidan Diwas and Satnam Mission

Relevancy Satnam Dharma in the present Era of religious conflict

saaQa satnaamaI ko baaro maoM jaanakarI ko ilae saaQa satnaamaI pr @laIk kroM

f$Kabaad ]%trp`doSa maoM saaQa satnaamaI maolaa kI Jalak

Kanshiram and BSP

Copy of Mail from Mr Ratre Research schlor IIT Mumbai